NY RAPPORT UTE

Kystbarometer ønsker å lage et barometer hvor lokalbefolkning, interessegrupper og beslutningstakere kan få kunnskap om utviklingen i nordnorske kystkommuner knyttet til kyst- og havøkosystem og om denne er bærekraftig. Dette innebærer å utvikle indikatorer som skal gjenspeile status for ulike bærekrafts-mål og at disse blir utviklet i samråd med lokale aktører. I denne rapporten har vi oppsummert innspill fra ulike samfunnsaktører som vi innhentet våren 2019 gjennom spørreundersøkelser, intervju og fokusgruppemøter i seks kystkommuner i Nord-Norge. Basert på innspillene har vi identifisert lokale prinsipper for bærekraft og kriterier som kan brukes for å vurdere om prinsip-pene etterleves. Vi har også vurdert om det finnes tilgjengelige data for å måle disse kriteriene, identifisert områder med datamangler og sett på mulighetene for å skaffe til veie manglende data ved hjelp av spørreundersøkelser som vi skal gjennomføre i løpet av prosjektperioden.