TURISME

Reiseliv er en voksende næring nasjonalt og internasjonalt. Turismen i Fjord-Norge og Nord-Norge vokser mest og regnes som en av pilarene for å skape en blå vekst basert på kyst- og havressurser. Det forventes en vekst i antall turister i Norge (norske og utenlandske) med 80 % frem mot 2030. Ifølge reiselivsnæringen bør en slik vekst basere seg på bærekraftige rei-seliv og natur- og kulturbaserte opplevelser. I «Mot et bærekraftig reiseliv – Veikart fra reiselivsnæringen i Norge» mener NHO Reiseliv at et bærekraftig reiseliv i framtida må bestå primært av unike opplevelser som baserer seg på intakte natur- og kulturlandskap, styrker livskvalitet og sosiale verdier, tar vare på stoltheten i lokalsamfunnene, og bidrar til lang-siktig sysselsetting og verdiskapning. I tillegg må transporten foregå på en miljøvennlig måte med lave utslipp av klimagasser.

Bærekraftig reiseliv er gjenspeilet i bærekraftsmålene til FN. Disse målene ligger til grunn for verdens turismeorganisasjon (UNTWO), fagorganet for turisme i FN, sin definisjon av bærekraftig reiseliv, samt rammer for bærekraft presentert i stortingsmeldingen om reiseliv. Disse prinsippene har blitt utarbeidet til kriterier for mer-king av bærekraftige reisemål av Innovasjon Norge, som sier noe om reisemålet har prioritert bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk). Det finnes ikke noen standarder på bærekraftig turisme som er spesifikt rettet mot kystturismen, kun enkeltstudier og rapporter knyttet til bærekraftig fisketurisme, bruk av sjømat i reiselivsnæringa og cruiseturisme.

Hvordan skaper vi bærekraftig turisme?