SMÅSKALA FISKERI

Småskala fiskeri er viktig for matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og kultur for mennesker verden over. For Norge er småskala fiskeri særlig viktig for matauk og ivaretakelse kystkultur og kystsamfunn. FN har nedfelt i bærekraftsmålene at de som driver med småskala fiskeri må få tilgang til marine ressurser og til markeder for sine produkter og Kystbarometeret ønsker å definere hvordan vi skal vurdere tilgangen til og bærekraften av lokale fiskerier i nordnorske kystkommuner

Småskala fiskeri er viktig for mennesker verden over av grunner som matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og kultur. FN har nedfelt i sine bærekraftsmål at de som driver med småskala fiskeri må få tilgang til marine ressurser og markeder (FN, 2015). I Norge er verdien av småskala fiskeri særlig knyttet til ivaretakelse av kystkultur og kystsamfunn. Det har tradisjonelt vært fritt fiske i Norge og fiskeriene har dannet grunnlaget for mye av bosettingen langs kysten. I dag har 31 kystkommuner mer enn 5 prosent av de sysselsatte innenfor fangst og fiske. Alle disse befinner seg i Nord-Norge. Hensynet til nettopp kystsamfunn har vært og er fortsatt ett av hovedformålene med det institusjonelle rammeverket som regulerer fiskeriene i Norge .

I Kystbarometeret definerer vi småskala fiskeri som kommersielt fiske med fartøy under 15 meter. Det er ikke internasjonal enighet om en definisjon av småskala fiskeri (FAO, 2015), men for Norge er dette en relevant inndeling, blant annet fordi det er enklere å bli yrkesfisker med egen fiskebåt for fartøy under 15 meter. For denne fartøygruppen gjelder ikke aktivitetskravet (at man må ha drevet med ervervsmessig fiske eller fangst på et norsk fartøy i minst tre av de fem siste årene) eller kravet til driftsgrunnlag slik som det gjør for større fartøy. En indikator for småskala fiskeri kunne også inkludere mulighetene til å fiske til eget forbruk på grunn av betydningen av dette for matsikkerhet i et globalt perspektiv. Mulighetene til å fiske til eget forbruk er generelt gode i Norge på grunn av et godt ressursgrunnlag og få restriksjoner. Kystbarometeret fokuserer derfor på de kommersielle småskala fiskeriene ettersom det er disse som preger samfunnsdebatten og opptok de lokale prosjektdeltakerne i størst grad.