Rent hav

Et rent hav er verdifullt for folk flest av helsemessige og estetiske grunner. Forurensning av kystvann kan for eksempel være overgjødsling, kjemiske stoffer, sykdomsfremkallende organismer eller forsøpling, hvor utslippskilden kan, for eksempel, være lokal næringsaktivitet og husholdninger, avrenning fra land eller forurensning langveisfra transportert med luft eller havstrømmer. God vannkvalitet er inkludert i FNs bærekraftsmål. Norge har også forpliktet seg gjennom vannforskriften å sikre at alle vannforekomster skal ha god økologisk og kjemisk tilstand.

Hva mener du er viktig når vi skal vurdere forurensning av kystvann i Nord-Norge