RENT HAV

Et rent hav er verdifullt for folk flest av helsemessige og estetiske grunner. Forurensning av kystvann kan for eksempel inkludere overgjødsling, kjemiske stoffer, sykdomsfremkallende organismer eller forsøpling. Utslippskilder kan være næringsaktivitet og husholdninger, avrenning fra land eller forurensning langveisfra transportert med luft eller havstrømmer. God vannkvalitet er inkludert i FNs bærekraftsmål. Norge har også for-pliktet seg gjennom vannforskriften til å sikre at alle vannforekomster skal ha god økologisk og kjemisk tilstand.

Tilstanden til kystfarvann i Norge er stort sett god, men enkelte steder er den påvirket av vann-kraftutbygging, sur nedbør, avrenning av næringssalter fra jordbruk og avløp, og utslipp av næringsstoffer og organiske stoffer fra akvakultur. Marin forsøpling er også et alvorlig miljøproblem langs norskekysten og da særlig plast. Biologiske påvirkninger inkluderer rømt oppdrettsfisk, lakselus og sykdommer og fremmede arter. Risikoen for å bli syk ved friluftsbading i Norge er generelt svært liten, selv om bading i områder hvor det er utslipp av avløpsvann fra bebyggelse, industri eller jordbruk eller algeoppblomstringer (blågrønnalger) kan føre til sykdom.

I Norge har vi et klassifiseringssystem som angir den økologiske og kjemiske tilstanden til norske kystfarvann. For økologisk tilstand vurderes:

  • Biologiske faktorer som planteplankton, makroalger, ålegress og bunndyr
  • Fysiske inngrep som utbygging og mudring
  • Kjemiske forhold (fosfor, fosfat, nitrogen, nitrat, nitritt, ammonium, oksygen, temperatur, salinitet, organisk materiale i sediment og siktedyp)

For kjemisk tilstand vurderes konsentrasjonen av prioriterte miljøgifter og om denne er over eller under fastsatte grenseverdier for disse stoffene i vann, biota og sediment. Miljøgifter kan også inngå i vurderingen av økologisk tilstand ved tilstedeværelse av andre stoffer utover de som er prioriterte og spesifisert i vannforskriften. For at de nasjonale miljømålene skal være tilfredsstilt må den øko-logiske tilstanden klassifiseres som svært god (tilsvarer uberørt naturtilstand) eller god (tilsvarer en lite berørt tilstand) og den kjemiske tilstand være god. Dersom miljømålet ikke er tilfredsstilt må det settes i verk tiltak for å bedre tilstanden.

Vannforvaltningen i Norge er delt inn i 16 vannregioner hvor fylkeskommunen er vannregion-myndighet. Disse skal utarbeide regionale planer som inkluderer tiltak for å nå forvaltningsmålene om god økologisk og kjemisk tilstand innenfor deres region. Riksrevisjonen har undersøkt vannmyndighetenes arbeid med å sikre et godt vannmiljø, og konkludert med at omfanget av overvåkningen og den geografiske fordelingen av prøvestasjoner burde økes. Gjennem Kystbarometeret vil vi

Basert på lokale innspill bør en vurdering av rent hav se på om kystfarvann er fri for forurensning som søppel, sykdomsfremkallende organismer fra avløp, eller andre forurensende stoffer som næringssalter og miljøgifte. Hva mener du er viktig når vi skal vurdere forurensning av kystvann i Nord-Norge?