Bærekraftig utvikling fra et lokalt perspektiv

Hvorfor?

Initiativ for å måle progresjon mot bærekraft er mange. På global skala har vi for eksempel Indeksen for menneskelig utvikling (Human Development Index, HDI) som sammenligner land i forhold til gjennomsnittlig levealder, inntekt og utdanningsnivå. Videre har vi Økologisk fotavtrykk som sier noe om hvor mye produktivt jord- og vannareal som kreves for å opprettholde vårt ressursforbruk. Indeksen for en levende planet, utviklet av World Wildlife Fund, bruker bestands-utviklingen til en rekke virveldyr som et mål på biologisk mangfold. For det marine miljø har vi Havhelseindeksen («The Ocean Health Index») som vurderer hvor godt hav- og kystøkosystemene er i stand til å bidra med goder som mat, stedstilhørighet, turisme, rent hav, karbonlagring, og økonomi og sysselsetting.

Bærekraftstemaene og rammeverket i Kystbarometer har sitt opphav i Havhelseindeksen. Denne indeksen gir hvert sted (kommune, region, nasjon) en verdi fra 0 til 100 avhengig av hvor bærekraftig tilstanden og utviklingen samlet sett er for ti ulike goder. Det finnes en glo-bal havhelseindeks som oppdateres årlig og måler hav-helse i 220 land. I tillegg utføres det analyser av hav-helse på mindre skala verden over. Disse inkluderer land som Fiji, Brasil, Israel, Hawaii, den amerikanske øst- og vestkysten, og nå også Nord-Norge. I motsetning til den globale indeksen benytter disse analysene detaljert informasjon om lokale forhold, rapporterer resultater på mindre skala (kommuner, fylker, regioner) og er rele-vante for lokal beslutningstaking i større grad enn den globale indeksen som rapporterer på nasjonalt nivå.

Hvordan?

Kystbarometeret tar utgangspunkt i de samme overordnede godene som Havhelseindeksen, nemlig matproduksjon, småskala fiskeri, stedstilhørighet, turisme, økonomi og sysselsetting, karbonlagring, biologisk mangfold og rent hav. Disse godene, eller temaene, er forankret i FNs bærekraftsmål og nasjonal politikk. I Kystbarometeret vil vi utvikle bærekraftsindikatorer for hvert tema med mål om å være relevant for beslutningstakere og lokalbefolkning i nord-norske kystkommuner. Både med tanke på kombinasjonen av bærekraftstema, skala og medvirkning skiller Kystbarometeret seg fra eksisterende initiativer som vurderer bærekraft eller miljøtilstand i Norge.

Ikke minst ønsker vi å inkludere samfunnene langs de nordlige kysten av disse kommunene for å bidra til å definere og legge til en menneskelig dimensjon til barometeret.

Velkommen til Kystbarometeret!

Picture4